ساخت برندها

در سایت فروشگاهی خود میتوانید برای هر برند صفحه ای ایجاد و محصولات برند مدنظر را در زیرمجموعه برند قرار دهید.
با این امکان کاربران میتوانند محصولات یک برند را در یک صفحه مشاهده کنند.
برای ایجاد برند میتوانید ویدئوی آموزشی درج برند را تماشا کنید.

بازخوردها