چیدمان و تنظیمات صفحه (بخش دوم )

با دیدن این ویدئو میتوانید تنظیمات مربوط به هر ویجت را به راحتی انجام دهید.
بازخوردها