تمدید سایت

در وارساز، هزینه‌ی پرداخت شده به ازای یک سال در نظر گرفته می‌شود، یعنی دوره‌ی پرداخت هزینه‌ی سرویس یک ساله است. در نتیجه پس از یک سال، برای ادامه‌ی کار با سایت نیاز به تمدید سرویس است. بهترین زمان تمدید سایت یک هفته قبل از تاریخ انقضاست تا از مشکلات احتمالی برای تمدید دامنه جلوگیری شود.
در صورت عدم تمدید، پس از پایان تاریخ انقضا، فروش در سایت غیرفعال و پس از یک هفته سایت مسدود خواهد شد.
توجه داشته باشید محتوای سایت به مدت یک ماه پس از انقضای سرویس نگهداری و پس از آن سایت با کلیه‌ی محتوا حذف خواهد شد.
نکته مهم: پس از تاریخ انقضای سرویس، وارساز هیچ مسئولیتی در قبال محتوا و اطلاعات سایت شما به عهده نخواهد داشت.

بازخوردها